Share
Zoeken

Leveringsvoorwaarden


Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn belangrijk maar voor ons is de tevredenheid van de klant nog belangrijker.

Algemene Voorwaarden Haag Products-Europe Internetverkopen.

 Bedrijfsgegevens:

HFS BV 
HaagProducts-Europe
Fedoralan 2
2152DG Nieuw Vennep
The Netherlands
Tel: 00 31(0) 614688001
Fax: 00 31 (0) 252 863 440
KvK 34230256 Amsterdam 
BTW nr. NL814912965B01 
Mail: Info@superaimants.fr
Web: www.superaimants.fr


Artikel 1. Waarschuwing voor gebruik van magneten 

Magneten kunnen bij verkeerd gebruik schades of ernstige verwondingen veroorzaken. Magneten kunnen namelijk breken en/of versplinteren als ze tegen elkaar botsen. 
Wij raden daarom ten strengste aan om een veiligheidsbril en handschoenen te dragen bij het gebruik van magneten. 
Het gebruik door of in handen geven van magneten aan kinderen kan levensgevaarlijk zijn. 
Bij het kopen van een van deze magneten verklaart u dan ook de volle verantwoording te zullen dragen voor eventuele schades of verwondingen veroorzaakt 
door het gebruik van deze magneten. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schades of ongelukken. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HAAG PRODUCTS zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden 
deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing. 
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van HAAG PRODUCTS worden bedongen, 
worden evenzeer bedongen ten behoeve van door HAAG PRODUCTS ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van HAAG PRODUCTS zijn vrijblijvend en HAAG PRODUCTS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,
 in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door HAAG PRODUCTS. HAAG PRODUCTS is gerechtigd de 
bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HAAG PRODUCTS dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, 
eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie gelijktijdig met de bestelling via Internet door middel van de betaalmogelijkheden die de site aanbiedt. 
HAAG PRODUCTS biedt de mogelijkheid te betalen via PayPal en door middel van eigen overschrijving. Voor uw bestelling bij HAAG PRODUCTS hanteren 
wij een bestellimiet van Euro 5000,--. Tevens hanteert HAAG PRODUCTS geen minimaal bestelling . 
Wanneer u een bestelling wilt plaatsen die een van deze limieten overschrijdt, verzoeken wij u vriendelijk eerst contact op te nemen met de HAAG PRODUCTS klantenservice.

Artikel 5. Levering

Levering van de bestelde producten vindt uitsluitend plaats na ontvangst van de (volledige) betaling. Na ontvangst van de betaling ontvangt u de producten binnen 14 dagen 
per post wanneer deze op voorraad zijn. 
De door HAAG PRODUCTS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en 
evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet 
kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan HAAG PRODUCTS verschuldigd bent, 
heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid (zie ook artikel 1) 
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, 
dient u HAAG PRODUCTS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, 
schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft HAAG PRODUCTS de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan 
te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde (exclusief de verzendkosten) daarvan te restitueren. 
Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel 
in het verkeer tussen u en HAAG PRODUCTS, dan wel tussen HAAG PRODUCTS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en HAAG PRODUCTS, is 
HAAG PRODUCTS niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door HAAG PRODUCTS.

Artikel 9. Persoonsgegevens

HAAG PRODUCTS zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband
 daarmee niet aan derden ter beschikking worden gesteld. 
Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden opgenomen in een bestand van HAAG PRODUCTS en zullen uw gegevens worden gebruikt 
om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. 
De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HAAG PRODUCTS ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, 
dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat HAAG PRODUCTS gehouden is tot enige schadevergoeding, 
tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan HAAG PRODUCTS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is 
aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan HAAG PRODUCTS schriftelijk opgave doet van een adres, is HAAG PRODUCTS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, 
tenzij u aan HAAG PRODUCTS schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
Wanneer door HAAG PRODUCTS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, 
laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. 
U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat HAAG PRODUCTS deze Voorwaarden soepel toepast. 
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met HAAG PRODUCTS in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift,
zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door HAAG PRODUCTS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
HAAG PRODUCTS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, 
alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. .